OPENMINDHUIS JPG
 

Trainingsvoorwaarden Openmindhuis


Deel 1: Algemeen

Artikel 1. Onderneming

 1. Openmindhuis is een onderdeel van RaVisie B.V.
 2. RaVisie B.V. is gevestigd en kantoorhoudend te Nijenheim 6409, 3704BN Zeist, hierna te noemen RaVisie. 
 3. De Trainingsvoorwaarden Openmindhuis van RaVisie zijn van toepassing op alle workshops en trainingen die door RaVisie in het kader van Openmindhuis worden gegeven.


Artikel 2. Vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te lezen op de website openmindhuis.nl en worden op verzoek kosteloos door RaVisie verstrekt. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.Deel 2: Trainingsvoorwaarden Openmindhuis

Artikel 1. Aanmelden

 1. Aanmelden voor een workshop of training kan via het online inschrijfformulier, een e-mail of mondeling (telefonisch).
 2. RaVisie stuurt na ontvangst van de aanmelding een e-mail met de bevestiging van de aanmelding en de factuur.


Artikel 2. Deelnamekosten

 1. De deelnamekosten moeten voor het begin van de workshop of training zijn voldaan.
 2. Als geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft RaVisie het recht de deelnemer de toelating tot de workshop of training te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
 3. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.


Artikel 3. Annuleren

 1. Annuleren kan telefonisch of per e-mail en wordt door RaVisie voor ontvangst bevestigd.


Artikel 4. Intellectuele eigendom

 1. RaVisie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door RaVisie aan deelnemer verstrekte stukken, zoals brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RaVisie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Het is verboden om tijdens opleidingen en workshops op enigerlei manier opnames te maken (audio, video, foto).


Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. RaVisie is slechts aansprakelijk voor schade die deelnemer lijdt door tekortkomingen van RaVisie als de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van RaVisie of als RaVisie het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van RaVisie, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
 2. De aansprakelijkheid van RaVisie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Aansprakelijkheid van RaVisie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. RaVisie is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.


Artikel 6. Wijziging

 1. RaVisie behoudt zich het recht voor een workshop of training voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld terug.
 2. Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen. Het is gewenst dat deelnemer, indien zij door overmacht niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.


Artikel 7. Algemeen

 1. RaVisie beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij RaVisie. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst behandeld en beantwoord.
 3. Op geschillen die hieruit voortkomen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

Agenda

30 nov
Workshop Bewustzijn 1
Datum 30/11/2024 11:00 - 15:30
14 dec
Workshop Bewustzijn 2
14/12/2024 11:00 - 15:30
© Bas Licher® Zeist 1998-heden, alle rechten voorbehouden